PS.此前段為葉肉包館長的臭屁史,不想看的人客,請自行跳過

                                 (旁白:即然可跳過,你幹嘛擺在開頭……其心可議啊!)

電器館長- 肉包 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()